RONDOM ST.-GEERTE

Het kerkgebouw is per 1 april gesloten maar de activiteiten van de geloofsgemeenschap gaan door.
U kunt op deze pagina regelmatig mededelingen lezen.

Het kerkgebouw is per 1 april gesloten maar de activiteiten van de geloofsgemeenschap gaan door.
U kunt op deze pagina regelmatig mededelingen lezen.
⊗ 0UD PAPIER
Op maandag- en woensdagmorgen kunt u tussen 10.00 en 12.00 uur uw oud papier inleveren bij de container. De volgende zaterdaginzameling is 14 april 2018.
Ophalen papier: de even weken is het deel tussen de Jutfaseweg en de Rijnlaan aan de beurt (even weken) en de oneven weken wordt er opgehaald tussen de Rijnlaan en de Merwedekade.
Na 1 april a.s. blijven de vrijwilligers, tot nader order, op maadagmorgen en woensdagmorgen uw papier ophalen.

VOORAANKONDIGING

Utrecht, 7 mei 2018

Beste parochianen,

Op 1 april jl. zijn ons kerkgebouw en pastorie noodgedwongen gesloten en moesten
de activiteiten direct stopgezet worden.
De gemeente Utrecht is bezig met het herbestemmingsplan voor het totale complex,
als dat er is dan zal de functie van gebouw, als kerk, door het bisdom opgeheven worden
en kan de procedure van verkoop opgestart worden

Vooruitlopend hierop zijn we met betrekking tot de inventaris van het kerkgebouw volop bezig om voor zoveel mogelijk objecten een herbestemming te vinden ( herbestemming = gebruik in de locatie van een andere RK kerk).

Voor de inventaris van de pastorie ligt dat anders, maar wij willen de daar aanwezige zaken
(groot en klein) een zo goed mogelijke bestemming geven.
Het is daarvoor dat wij u in de gelegenheid willen stellen om te kijken of er zaken zijn die u graag wilt hebben.
Dit uiteraard tegen zeer schappelijke prijsjes.

Daarom organiseren wij op zaterdag 26 mei a.s. van 10.00 uur tot 14.00 uur een
“Open Dag” in der pastorie.
Noteert u deze datum, u bent van harte welkom in de Pastorie Amaliadwarsstraat 2B.

Met vriendelijk groet,
St. Gertrudiskerk

Ton Fonville

*** Wij zoeken nog enige mensen die ons op die dag
assistentie kunnen verlenen.
Bent u beschikbaar:
Mail: a.fonville@ziggo.nl
Tel .: 06-43 84 58 62

Het kerkgebouw is per 1 april gesloten maar de activiteiten van de geloofsgemeenschap gaan door.
U kunt op deze pagina regelmatig mededelingen lezen.
⊗ 0UD PAPIER
Op maandag- en woensdagmorgen kunt u tussen 10.00 en 12.00 uur uw oud papier inleveren bij de container. De volgende zaterdaginzameling is 14 april 2018.
Ophalen papier: de even weken is het deel tussen de Jutfaseweg en de Rijnlaan aan de beurt (even weken) en de oneven weken wordt er opgehaald tussen de Rijnlaan en de Merwedekade.
Na 1 april a.s. blijven de vrijwilligers, tot nader order, op maadagmorgen en woensdagmorgen uw papier ophalen.

EINDE VAN EEN TIJDPERK
Alle activiteiten van de St. Gertrudiskerk zullen vanaf 1 april 2018 eindigen.
Aan een traditie van vele jaren komt abrupt een einde.
Sinds vorig jaar juli heb ik met veel plezier aan de wekelijkse samenstelling van de Weekagenda
meegewerkt.
Langs deze week wil ik al diegenen, die in de periode dat de Weekagenda bestaat meegewerkt en bijgedragen hebben aan het samenstellen en distributie van de hiervan, hartelijk bedanken voor hun inzet en de tijd die zij hier vrijwillig aan besteed hebben, zonder u was het niet mogelijk geweest de informatie van en over de St. Gertrudis en andere zaken aan de parochianen over te brengen.
Ton Fonville

NIEUWS UIT DE GERTRUDIS PAROCHIEGEMEENSCHAP
Sinds 1 oktober 2017 worden de vieringen/diensten gehouden in een daarvoor geschikt gemaakte ruimte in de pastorie.
Het kerkgebouw mocht alleen nog gebruikt worden voor doop -, rouw -, trouwdiensten en voor de Kerstviering.
Als geloofsgemeenschap hebben wij gedacht dat deze situatie een redelijke tijd voortgezet kon worden.
Er is echter een behoorlijke kink in de kabel gekomen.
Enige tijd geleden heeft de Veiligheidsregio Utrecht (de brandweer) een onderzoek gedaan in de kerk en de pastorie. Daarbij zijn een groot aantal tekortkomingen (overtredingen) geconstateerd op het gebied van brandveiligheid.
Deze overtredingen moesten voor 5 maart a.s. ongedaan gemaakt worden.
Vanwege de aard van de tekortkomingen en de investering die gemoeid is om die ongedaan te maken, is dit voor het Parochiebestuur geen haalbare kaart.
In feite zou het kerkgebouw onmiddellijk gesloten moeten worden, als die tekortkomingen niet binnen voornoemde datum zouden zijn opgelost.
Overleg met de brandweer heeft erin geresulteerd dat wordt toegestaan dat er tot en met 1 april a.s. diensten in de kerk en/of pastorie gehouden mogen worden.
Dit houdt in dat de viering op 1e Paasdag niet alleen de laatste viering zal zijn in de St.Gertrudiskerk, maar dat er ook in de pastorie geen vieringen en bijeenkomsten meer mogen worden gehouden.
Voor de geloofsgemeenschap van de St.Gertrudiskerk is dit een gevoelige klap, een die veel sneller komt dan ooit voorzien is.
Na meer dan 93 jaar komt er een onverwacht einde aan de vieringen in de St.Gertrudiskerk aan de Amaliadwarsstraat.
De Pastoraatgroep en het Parochiebestuur zijn druk doende een oplossing te vinden om de voortzetting van de geloofsgemeenschap na 1 april 2018 doorgang te laten vinden, maar dit is geen eenvoudige zaak.

Pastoraatgroep St. Gertrudis

GESPREK NA DE VIERING

HOE GAAN WE VERDER ALS GERTRUDIS PAROCHIEGEMEENSCHAP?
Het is een uitgemaakte zaak dat er na 1 april géén vieringen meer mogen gehouden worden zowel in de kerk als in de pastorie. Dat is op deze termijn een onverwachte en behoorlijke klap, maar we moeten nu dit bekend is, ook verder denken aan de toekomst na 1 april a.s.
Wat betreft de vieringen kan er door u een keuze gemaakt worden om deze bij te wonen in:

de Johannes – Bernardus — de Aloysius — de Catharina –de Wederkomst des Heren.

Voor diegenen die slecht ter been zijn en geen vervoer hebben om een van die kerkgebouwen te bereiken, voor hen is het misschien mogelijk om gebruik te maken van het Regiovervoer in de stad Utrecht.
Alternatief zou zijn een soort taxidienst met vrijwilligers uit de parochie.
Vraag: Willen degenen die zich hiervoor beschikbaar stellen, maar ook diegenen die hiervan gebruik willen maken zich aanmelden (mogelijkheden zie onder).
De eucharistie op de TV volgen is voor u misschien ook een mogelijkheid.

Wat betreft de gespreksgroepen “Bijbelgroep” en “Geloven nu” en het bestuur van het Ouderencomité, zij zullen zich als groep moeten beraden over hun toekomst.

Maar een ander belangrijk punt is:
Valt de geloofsgemeenschap na 1 april a.s. als zand uit elkaar of willen we trachten dat toch (deels) in stand te houden, door regelmatig met elkaar in contact te blijven?
Dat is ook een van de vragen waarom we hier vandaag bij elkaar zijn, want we kunnen wel oplossingen gaan bedenken, maar hiervoor zal er wel draagkracht vanuit de gemeenschap moeten zijn.

Op de vraag wie is er voor regelmatig contact gaf een kleine 50% van de aanwezigen aan hier vóór te zijn.

De vraag is nu wat willen we dan en wie heeft een idee hoe we verder met elkaar in contact kunnen blijven?

Voorzet: we zouden elkaar, op een nader te bepalen locatie periodiek (wekelijks/2wekelijks/maandelijks) kunnen gaan ontmoeten.

Als we weten wat we willen, dan is het nog zoeken naar een locatie, liefst in de directe omgeving van de Gertrudiskerk, de mogelijkheden daarvoor moeten onderzocht worden.

Om alles goed te laten bezinken en over bovenstaande vragen na te denken wordt afgesproken om volgende week zondag 18 februari, na de viering,
hierover verder van gedachten wisselen.

Uw reacties graag: maandag-/woensdagochtend mondeling/telefonisch (nummer 2882683)

bij het secretariaat in de pastorie of via e-mail:info@stgertrudis.nl of a.fonville@ziggo.nl