RONDOM ST.-GEERTE

wekelijks bericht van uit de geloofsgemeenscha

WEEKAGENDA RONDOM SINT GEERTE zie ook Martinus Actueel onder Martinus

PAROCHIEAGENDA
Zo. 18 maart 9.30 uur Eucharistieviering : Voorganger Pastor K. Smits.
15.30 uur Doop: Lucas Hendrik Ruud Diris.

Di. 20 maart 20.00 uur Geloven Nu.
Wo. 21 maart 18.30 uur Vormselgroep.

Zo. 25 maart 9.30 uur Eucharistieviering Palmzondag:
Voorganger Pastor P.Rentinck.
Muziek: Tim de Vries.

MISINTENTIES
Zo. 18 maart Jeanne van Vliet – Mourits, Ben Boerland, Joop Grim,
Guus van Putten.

Zo. 25 maart Guus van Putten, Joop Grim,Ben Boerland, Jeanne van Vliet –
Mourits, Nel Fonville – Verweij, Marie van Os van Sonsbeek
Piet de Brouwer.

PASTORAATGROEP
Diaconie vacature diaconie@stgertrudis.nl
Catechese José Krul 06-28577097 catechese@stgertrudis.nl
Gemeenschapsopbouw Leny van Geffen 030-2896310 opbouw@stgertrudis.nl
Liturgie Leny van Geffen 030-2896310 liturgie@stgertrudis.nl
Algemeen Diederik Wienen 030-2671758 pastoraatgroep@stgertrudis.nl

SPREEKUUR PASTOOR
Het eerstvolgende spreekuur door pastoor A.Huitink zal zijn op woensdag 21 maart 2018 van

BEREIKBAARHEID
Buiten de openingstijden van het secretariaat kunt u voor de ziekenzegen, de ziekenzalving
of het melden van een uitvaart bellen naar: 06 – 51 29 36 31

COLLECTE/GIFTEN Collecte: 11/03/2018 € 103,54 ,Collecte: Vastenproject € 23,40.
Andere inkomsten: Boekjes € 1,00, Kaarsen € 3,50,
Bloemen € 5,25
Aan alle goede gevers onze hartelijke dank.

0UD PAPIER
Op maandag- en woensdagmorgen kunt u tussen 10.00 en 12.00 uur uw oud papier inleveren bij de container. De volgende zaterdaginzameling is 14 april 2018.
Woont u in Rivierenwijk, dan komen de vrijwilligers op woensdagmorgen om de week het bij u voor de deur ophalen. De ene week is het deel tussen de Jutfaseweg en de Rijnlaan aan de beurt (even weken) en de andere week wordt er opgehaald tussen de Rijnlaan en de Merwedekade (oneven weken).
Deze week is dat de Jutfasewegkant.
Help mee om het vrijwilligerswerk van de gemeenschap te ondersteunen.

Na 1 april a.s. blijven de vrijwilligers, tot nader order, op maadagmorgen en woensdagmorgen gewoon uw papier ophalen.

VASTENACTIE SAMENWERKENDE PAROCHIES UTRECHT
Op woensdag 14 februari is de voorbereidingstijd van het paasfeest begonnen; de Verrijzenis van de Heer. Van oudsher wordt in deze tijd aandacht gevraagd voor gebed en voor bezinning op onze levensstijl in het licht van het leven waarin Jezus Christus zijn leerlingen voorgaat. Voor vele generaties gelovigen lag het zwaartepunt van de veertigdagentijd op vasten. Sinds de 2e helft van de vorige eeuw is de veertigdagentijd een periode waarin ook de oproep klinkt tot solidariteit met hen die in de knel zitten. In de parochies wordt door informatie over de situatie en door gebed bijzondere aandacht gevraagd voor mensen in een benarde situatie. Ook wordt door de inzameling van geld gepoogd nood te lenigen. Het pastorale team heeft afgelopen najaar in samenspraak met mensen van het diaconaal beraad besloten om in de veertigdagentijd van 2018 opnieuw de vastenactie te voeren voor de opvang van vluchtelingstudenten door Monseigneur Yousif Mirkis, bisschop in Kirkuk. De Bisschoppelijke vastenactie ondersteunt dit initiatief financieel: aan iedere euro die de parochianen geven, wordt 50 cent door de Bisschappelijke Vastenactie toegevoegd. Met andere woorden: de Bisschappelijke Vastenactie maakt de opbrengst van iedere collecte 50% groter.
Giften kunnen worden overgemaakt naar rekening: NL78RABO0181916525 t.n.v. Martinus te Utrecht
o.v.v. vastenactie 2018 Studentenwerk Kirkuk. Het bedrag dat hiermede binnenkomt wordt verhoogd met de bonus van 50%.
In onze gemeenschap zal na de viering een deurcollecte gehouden worden.

TWEEDEAAGSE BUSBEDEVAART NAAR ECHTERNACH
Het Aartsbisdom Utrecht organiseert ook in 2018 een busbedevaart naar Echternach, waar elk jaar de ‘springprocessie’ wordt gehouden. Deze korte pelgrimage (21 en 22 mei) voert naar het graf van de eerste bisschop van Utrecht en de patroon van de Nederlandse kerkprovincie, Sint Willibrord. Het vertrek is op Tweede Pinksterdag, maandag 21 mei, vanuit Dedemsvaart, Deventer en Utrecht. De springprocessie zelf vindt plaats op dinsdag 22 mei. De ‘Utrechtse’ pelgrims overnachten in hotel Koch-Schilt in Irrel, vlakbij Echternach.

TUSSENTIJDS MAGAZINE
De bezorging van het Tussentijds MAGAZINE zal na 1 april op de gebruikelijke wijze voortgezet worden.
Het blad zal dus periodiek bij u in de bus blijven vallen.

INZAMELING VOEDSELBANK
Op zondag 25 maart oktober is er een inzameling voor de Voedselbank van Rivieren- en Dichterswijk. Zoals gebruikelijk kunt u bij de inzameling voor de Voedselbank weer uw goederen of donatie voor de aanvang van de viering achter in de kerk inleveren. Etenswaren die de Voedselbank graag wilt hebben zijn o.a. groente in pot of blik, rijst, pasta, pureepoeder, saus voor rijst en pasta, kaas in plastic voorverpakt (liever een aantal kleinere stukken dan één groot stuk), houdbare vlees/visproducten in blik, houdbare melk en melkproducten, koffie, thee, houdbaar zoet broodbeleg, knäckebröd, crackers, ontbijtkoek, vruchtensap, vruchtenlimonadesiroop of frisdrank, enz. Liever geen alcoholische dranken. Donaties zijn ook van harte welkom. Daar kunnen ze weer verse levensmiddelen van kopen.

BYZANTIJNS PAASPROJECT
In de Slavisch-byzantijnse ritus vormt het mysterie van Pasen het belangrijkste feest van het jaar. Het Paasfeest wordt gevierd in een liturgie met prachtige gezangen, iconen en veel wierook. Wilt u deze Paasviering als koorzanger mee beleven? Doe dan als gastzanger mee aan het paasproject van Wladimirskaja. Op vier dinsdagavonden in maart wordt toegewerkt naar de viering die plaatsvindt op tweede Paasdag, 2 april 2018 in de Johannes-Bernarduskerk in Utrecht. De repetities worden ook daar gehouden van 19-21.15u op 20 en 27 maart. Daarnaast is er voor de deelnemers een aparte middag met lezingen over de byzantijnse liturgie en de betekenis van iconen. Iedereen kan aan het paasproject meedoen – koorervaring is geen vereiste. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Voor info Anna Maria Plooij 030-2544337 of Henk Kanters 030-2731102 www.byzantijnsekapelutrecht.nl

Gebed om goede verkiezingen in de geest van onze stadspatroon Sint Maarten.
Bid mee aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen (woensdag 21 maart) voor een goede uitkomst, in de geest van Sint Maarten, patroon van Utrecht. Kom op zondagavond 18 maart om 19.00 uur naar de kapel van het oecumenisch Stiltecentrum in Hoog Catharijne (Godebaldkwartier 74). De Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken nodigt kandidaat-gemeenteraadsleden en iedereen die dat wil uit voor een gezamenlijk bezinningsmoment. Naast een vrij en open politiek debat heeft onze Domstad immers nieuwe leiders nodig die bereid zijn samenwerking te zoeken om het belang van haar burgers en andere betrokkenen te dienen. De verkiezingsvesper geeft ruimte voor bezinning op de gezamenlijke uitdagingen die gekozen politici na de verkiezingen wacht. U bent van harte welkom om mee te doen. Informatie en aanmeldingen (niet verplicht): info@usrk.nl.

Paasjubel Domplein bij zonsopgang paaszondag 1 april 2018, 6.15 uur
Bij het aanbreken van de dag verzamelen zich honderden mensen op het Domplein. Wij wachten in stilte. Dan klinkt trompetgeschal, een gedicht, een lied. Langzaam gloort het ochtendlicht en wij lezen het paasevangelie. Ontwaakt! De Heer is waarlijk opgestaan! We bidden en zingen. En bij het U zij de Glorie nemen de klokken van de Domtoren onze jubel over. De Magdalena klok, de kleine klokken, de grote klokken en de allerzwaarste, de Salvatorklok. Ze klinken allemaal. Een overweldigend gelui draagt onze boodschap over de mensen van het plein heen, naar de stad, het land in. Het Paasfeest kan beginnen.
Wilt u aanwezig zijn bij deze interkerkelijke Paasjubel? Kom dan in alle vroegte naar het Domplein in Utrecht. Wie wil kan aansluiten bij het Paasontbijt in de Domkerk [voor een vrijwillige bijdrage]. Van harte welkom!

Veel belangstelling voor presentatie Pastorale visie voor katholiek Utrecht
Woensdagavond 14 maart waren 80 mensen uit de geloofsgemeenschappen van de Ludgerus-, Salvator- en Martinusparochie bijeengekomen om de presentatie van de pastorale visie mee te maken. De zaal van de Rafaëlkerk was daarmee vol. Pastoor Ton Huitink opende avond en vertelde hoe het pastoraal team zich bij het schrijven had laten inspireren door het Emmaüsverhaal. Hij benadrukte ook dat deze visie een werk- en groeidocument is waarmee we allemaal samen aan het werk moeten gaan. Pastor Gérard Martens belichtte de hoofdlijnen van het document dat Jezus Christus in het midden van onze ontwikkeling van geloof en kerk-zijn plaatst. “We moeten ons ervan laten doordringen dat de Heer al vóór ons uit gaat. Wij worden uitgenodigd tot navolging. Een navolging die kleur krijgt doordat we de ons in het doopsel al meegegeven verantwoordelijkheid en deelname in het priesterlijk, profetisch en koninklijk ambt van Jezus uitleven door hem te vieren en lief te hebben, Hem te leren kennen en verkondigen en Hem te dienen in de ander. In kleine groepen spraken de aanwezigen door over de indruk die de visie hen gaf en de uitdagingen waarvoor zij zich gesteld zien. De avond werd besloten met een gezamenlijk avondgebed. De visie is te lezen op www.katholiekutrecht.nl

De Aloysiuskerk open voor Pasen!
Ook dit jaar is de Aloysiuskerk rondom Pasen een aantal middagen open.
Op dinsdag 27 maart, woensdag 28 maart en donderdag 29 maart kunt u ons bezoek
vanaf 15:00 tot 17:00.
U kunt de kruisweg bekijken, met prachtige reliëfs van kunstenaar Wiegman en genieten van de vertoonde passiemuziek op de beamer.
Een kaarsje opsteken of verstilling zoeken is natuurlijk ook goed mogelijk.
Op vrijdag 30 maart bidden we om 15:00 met u de kruisweg in de viering.