RONDOM DE KOEPEL

wekelijks bericht vanuit de geloofsgemeenschap Aloysius

 

MEDEDELINGEN RONDOM DE KOEPEL

WEEK VAN 17 TOT EN MET 25 MAART 2018

ALS DE GRAANKORREL…….
Vandaag zegt Jezus in het evangelie dat een graankorrel in de aarde moet vallen om te sterven. Want zo alleen kan hij rijke vrucht voortbrengen. Hij zegt hier iets heel belangrijks. Een mens moet sterven om te leven. Durven verliezen om te winnen. Dat ziet hij ook als zijn eigen lot. Maar het geldt ook voor ieder van ons. Wij brengen alleen maar vruchten voort, wanneer wij ons eigenbelang loslaten. Zodat wij ons eigen leven durven prijsgeven ten bate van anderen. Dat doen vaders en moeders al voor hun kinderen. Echtgenoten die hun partner het beste gunnen. En we kennen allemaal de mensen die in de tweede wereldoorlog, met gevaar voor eigen leven anderen een schuilplaats boden. Onze maatschappij is geprivatiseerd. Waar is de vroegere verbondenheid gebleven? roepen wij. Richten wij ons hoofd naar omhoog. In het besef dat het leven niet bedoeld is om zoveel mogelijk alle genot na te jagen. Juist de toewijding aan het geluk van anderen brengt ons de ware rijkdom.
pastor Oostendorp

PAROCHIEAGENDA
za 17 mrt 18.00 uur Viering Zaterdagavond Anders: Antoniuskapel
vijfde zondag van de Vasten
zo 18 mrt 09.30 uur eucharistieviering: pastor Oostendorp, gemengd koor
09.30 uur eerste Communieproject
13.00 uur doop van Laurens de Jong: pastor Smits
ma 19 mrt 14.00 uur ouderensoos
di 20 mrt 10.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp
20.00 uur tweede avond voorbereiding doop van kinderen; pastoor Huitink
do 22 mrt 10.00 uur vergadering koffiegroep
vr 23 mrt 10.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp
19.00 uur Matthaüspassion, Utrechtse Oratorium Vereniging
za 24 mrt 15.30 uur palmpaasstokken maken
18.00 uur Palmpasen met de scouting, gezinsviering: pastor Martens, kinderkoor
Palmzondag
zo 25 mrt 09.30 uur eucharistieviering: pastor Oostendorp, Mixtuur
09.30 uur eerste Communieproject
Maandag tot en met vrijdag: 08.00 uur: eucharistieviering in de Antoniuskapel
Maandag tot en met vrijdag: 09.30-12.00 uur: dagkapel geopend

INTENTIES
Zo 18 mrt: Henny Scherrenberg-van Impelen; Louis Bouwman; voor Laurens de Jong, die vanmiddag door het H. Doopsel in onze geloofsgemeenschap wordt opgenomen.
Zo 25 mrt: jaargedachtenis Joop Soons.

COLLECTE
Afgelopen weekend bedroeg de collecte voor de geloofsgemeenschap € 230,50 en voor de Vastenactie
€ 223,85.
Tijdens de vieringen in het weekend zijn er twee collectes. De opbrengst van de eerste collecte is voor onze geloofsgemeenschap, de tweede collecte is voor de Vastenactie.
Wij danken u voor uw gaven.

VASTENACTIE 2018
In deze veertigdagentijd houden de samenwerkende Utrechtse parochies de vastenactie voor de opvang van vluchteling- studenten door Monseigneur Yousif Mirkis, bisschop in Kirkuk, Noord-Irak. In het maartnummer van het Tussentijds magazine van katholiek Utrecht komen enkele studenten uit Irak zelf aan het woord. Zij onderstrepen de betekenis van het project voor hun leven. Een van hen zegt dat de bisschop in 2014 zijn leven heeft gered toen hij als vluchteling uit Mosul onderdak kreeg in Kirkuk. Een andere student vertelt dat ze als yezidi na alle haat en geweld van IS tegen haar clan in een meidenhuis van de bisschop veiligheid vond. In haar nieuwe woonomgeving heeft ze ook waardering gekregen voor de verschillende achtergrond van mensen, met wie ze samenleeft. Aan iedere euro die in de parochies van Utrecht voor het studentenproject in Noord-Irak wordt ingezameld zal 50 cent door de Bisschoppelijke Vastenactie voor het project worden toegevoegd. Met andere woorden: de Bisschappelijke Vastenactie maakt de opbrengst van iedere collecte 50% groter.
Daarom het dringende verzoek om giften en collecteopbrengsten voor de vastenactie te storten op rekening NL78RABO0181916525 t.n.v. St. Martinusparochie te Utrecht o.v.v. vastenactie 2018 Studentenwerk Kirkuk.

DE ALOYSIUSKERK OPEN VOOR PASEN!
Ook dit jaar is de Aloysiuskerk rondom Pasen een aantal middagen open.
Op dinsdag 27 maart, woensdag 28 maart en donderdag 29 maart kunt u ons bezoeken vanaf 15:00 tot 17:00 uur. U kunt de kruisweg bekijken, met prachtige reliëfs van architect Wiegman en genieten van de vertoonde passiemuziek op de beamer.
Een kaarsje opsteken of verstilling zoeken is natuurlijk ook goed mogelijk.
Op vrijdag 30 maart bidden we om 15:00 uur met u de kruisweg in een viering en kunt u meelopen.

VEEL BELANGSTELLING VOOR PRESENTATIE PASTORALE VISIE VOOR KATHOLIEK UTRECHT
Woensdagavond 14 maart waren 80 mensen uit de geloofsgemeenschappen van de Ludgerus-, Salvator- en Martinusparochie bijeengekomen om de presentatie van de pastorale visie mee te maken. De zaal van de Rafaelkerk was daarmee vol. Pastoor Ton Huitink opende avond en vertelde hoe het pastoraal team zich bij het schrijven had laten inspireren door het Emmaüsverhaal. Hij benadrukte ook dat deze visie een werk- en groeidocument is waarmee we allemaal samen aan het werk moeten gaan. Pastor Gérard Martens belichtte de hoofdlijnen van het document dat Jezus Christus in het midden van onze ontwikkeling van geloof en kerk-zijn plaatst. “We moeten ons ervan laten doordringen dat de Heer al vóór ons uit gaat. Wij worden uitgenodigd tot navolging. Een navolging die kleur krijgt doordat we de ons in het doopsel al meegegeven verantwoordelijkheid en deelname in het priesterlijk, profetisch en koninklijk ambt van Jezus uitleven door hem te vieren en lief te hebben, Hem te leren kennen en verkondigen en Hem te dienen in de ander. In kleine groepen spraken de aanwezigen door over de indruk die de visie hen gaf en de uitdagingen waarvoor zij zich gesteld zien. De avond werd besloten met een gezamenlijk avondgebed. De visie is te lezen op www.katholiekutrecht.nl

OECUMENISCHE VESPERS IN DE VEERTIGDAGENTIJD, JOHANNES BERNARDUS
Elke woensdagavond in de Vasten (behalve in de Goede Week!) is er een Vesper in de Johannes-Bernardus. Ds. Hans Koops (dominee van de voormalige Marcusgemeente, nu van de Nicolaï) en pastor Hans Harmsen gaan om de beurt voor in deze vieringen.
Aanvang 19:00 uur op de woensdagen 14 en 21 maart.

VIERING ZATERDAGAVOND ANDERS — SINT PATRICK, VAN HERDER TOT HEILIGE
Op 17 maart is het St. Patricksday. Voor de Ieren een dag gewijd aan hun beschermheilige. Zij vieren deze dag bijna net zo groots als wij koningsdag vieren. Wie was deze Patrick of Patricius eigenlijk? Hij leefde in de vierde/vijfde eeuw en als jongen werd hij als slaaf verkocht, later toen hij weer vrij was leefde hij dichtbij de natuur in de nabijheid van druïden. Naar verluid zou hij vele kerken hebben gesticht en hij heeft ons een aantal zegenrijke geloofsteksten nagelaten.
In de Viering Zaterdagavond Anders van 17 maart verbinden we zijn verhaal met onze eigen traditie.
Komt u ook?
ZONDAG 18 MAART, 14.30 UUR FILMMIDDAG HEILIGEN IN BEELD ST. PATRICK, KOFFIEKAMER ST. AUGUSTINUSKERK
Patricius (geboren tussen 385 en 401, overleden op 17 maart 461) (Engels.: Saint Patrick) is de beroemdste missionaris van Ierland en is heilig verklaard. Hij is werkzaam geweest in de vijfde eeuw. Van het begin van zijn activiteiten, noch van zijn geboorte is een precieze datum bekend. Er zijn twee boeken van zijn hand, de Belijdenis en de Brief aan de soldaten van Coroticus. Daarin wordt duidelijk dat hij als jongen van 16 door Ierse heidenen als slaaf naar het eiland gebracht werd. Daar werd hij schaapherder en leerde Iers. Door een visioen kon hij vluchten en keerde hij naar zijn ouders terug, maar volgens een andere legende werd hij door heidense Ieren na 6 jaar naar Gallië gebracht. Hij ging de priesteropleiding volgen in Auxerre in het toenmalige Gallië. Vandaag geldt hij als dé Ierse heilige bij uitstek. De feestdag van Patricius, 17 maart, St. Patrick’s Day, is de nationale feestdag van Ierland. Inleiding door rector P. Kuipers, pr.

MATTHAÜS PASSION
St. Aloysiuskerk 23 maart a.s., aanvang 19.00 uur: Utrechtse Oratorium Vereniging, Orkest van de Utrechtse Bachcantatediensten; Wim Wijting-orgel; diverse solisten; muzikale leiding: Roel Vogel.
Toegang € 28,-, incl. programmaboekje en drankje in de pauze.
Voor jongeren tot 21 jaar is de toegangsprijs € 15,-. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de leden van de UOV, De Literaire Boekhandel, Lijnmarkt 17 en Plato, Voorstraat 35, Utrecht. Ook kunt u kaarten bestellen via e-mail: kaartverkoopuov@gmail.com. Op 23 maart tevens vanaf 18.30 uur bij de ingang van de kerk.
Het adres van de kerk is Adriaen van Ostadelaan 2, Utrecht. De kerk is via stadsbus 8 gemakkelijk te bereiken. In de kerk is geen garderobe!

GEZINSVIERING PALMPASEN EN PAASSPEL
Zaterdag 24 maart om 18.00 uur vieren we in de Aloysiuskerk samen met de kinderen van Scouting Utrecht Oost Palmpasen. Met Pasen zondag 1 april om 9.30 uur spelen we tijdens de viering het Paasspel. Daarna gaan we tijdens de viering naar de pastorie voor een eigen kinderviering. Doe je mee? De repetities zijn al in volle gang.
Informatie bij Relinde Tax: relindetaxsnelder@hotmail.com of bel Relinde: 030-2522273.
Sebastian Holz (dirigent van het kinderkoor), Relinde Tax en Annette de Groot (gezinsvieringen)

PALMPASENVIERING ALOYSIUS MET SCOUTING, ZATERDAG 24 MAART 18.00 UUR
Zaterdag 24 maart is er in de Aloysiuskerk een palmzondagviering gericht op kinderen.
Traditiegetrouw komt de Scoutinggroep van Utrecht Oost massaal naar de viering.
De in het middagprogramma gemaakte palmpaasstokken worden in de viering gewijd.
Ook de kinderen van de eerste communievoorbereidingsgroep komen met palmpaasstokken. Aansluitend aan de viering worden de stokken naar mensen gebracht die het steuntje van deze paasgroet kunnen gebruiken.

ZOMERTIJD
In de nacht van 24 op 25 maart gaat de klok om 2.00 uur één uur vooruit. Let u daarop, als u op Palmzondag om 9.30 uur de eucharistieviering wilt bijwonen.

HUISPAASKAARS
Evenals voorgaande jaren kunt u weer een huispaaskaars bestellen. Een voorbeeldkaars staat achter in de kerk en daar ligt ook een intekenlijst bij. De kaars kost dit jaar € 20,00. De huispaaskaarsen worden samen met de grote paaskaars tijdens de paaswake gewijd en kunnen daarna naar huis meegenomen worden.

WITTE DONDERDAG
Evenals voorgaande jaren is er op Witte Donderdag (29 maart) om 17.45 uur een gezamenlijke broodmaaltijd ter voorbereiding op Pasen. Informatie hierover ligt op de leestafel achterin de kerk of achter in de kapel. U kunt zich aanmelden bij Ineke van Holsteijn, tel. 06-13734603 of bij het secretariaat, tel. 030-2515775.