OVERWEGING ZON-EN FEESTDAGEN

5e Zondag van de Veertigdagentijd 18 maart 2018
Lezingen:Jeremia 31, 31-34; Hebreeën 5, 7-9 en Johannes 12, 20-33
Met het evangelie van vandaag zijn we bij het laatste Paasfeest van de joden, dat Jezus weer in Jeruzalem is gekomen, dus vlak voor zijn lijden en sterven. Hij is met palmtakken binnengehaald. En dan komen er enkele Grieken, die Jezus willen spreken. Of deze Grieken joods of heiden waren, wordt niet duidelijk. Ook wordt niet vermeld of Jezus deze Grieken ook inderdaad ontmoet heeft. Als Filippus en Andreas met deze vraag bij Jezus komen, gaat Jezus er niet op in, maar kondigt Hij aan: het uur is gekomen, dat de Mensenzoon verheerlijkt wordt,
Op het eerste gezicht is dit een merkwaardige opmerking: het uur is gekomen dat de Mensenzoon verheerlijkt wordt. In het evangelie volgens Johannes is dit niet zo merkwaardig. Jezus spreekt er al over bij de bruiloft van Kana. Als zijn moeder Hem zegt: ze hebben geen wijn meer, reageert Jezus: mijn uur is nog niet gekomen. En telkens als Jezus met de dood bedreigd wordt, weet Hij te ontkomen, want – merkt de evangelist op – zijn uur was nog niet gekomen. Nu verklaart Jezus: het uur is gekomen, dat de Mensenzoon verheerlijkt wordt. Enkele dagen later aan het Laatste Avondmaal, zal Hij die uitspraak herhalen in het gebed tot zijn hemelse Vader: Vader, het uur is gekomen, verheerlijk uw Zoon..
Jezus staat vlak voor zijn dood, maar Hij spreekt over het uur van zijn verheerlijking: Hij zal als Heer verrijzen en teruggaan in de heerlijkheid van zijn hemelse `Vader. Maar om te kunnen verrijzen, moet Hij eerst sterven. Hij kan niet uit de dood opstaan, als Hij niet eerst de dood is ingegaan, de dood ondergaan heeft. Hij vergelijkt de dood met de graankorrel: als de graankorrel niet in de aarde valt, blijft hij alleen, maar als hij sterft brengt hij veel vrucht voort. En Hij houdt ons meteen voor: als je alleen maar leeft voor jezelf, zo van: als ik het maar goed heb, eerst ikke de rest kan stikken, dan blijf je alleen. Als je Mij volgt en in liefde je leven geeft voor anderen, dan breng je veel vrucht voort.
Dat neemt het pijnlijke en afschrikwekkende van de dood niet weg. We zien dit bij Jezus: Hij is ontroerd en vraagt zich af: moet Ik dan mijn hemelse Vader vragen, om Mij te redden uit de dood? De andere evangelisten vermelden dat Jezus even later in de Hof van Olijven in doodsangst is en bloed en tranen zweet en zijn hemelse Vader vraagt: laat deze kelk aan Mij voorbijgaan, maar niet wat Ik wil,uw wil geschiede. Hier bij Johannes overheerst bij Jezus het vertrouwen, dat de dood niet zijn einde is, maar begin van zijn verheerlijking, leven in de heerlijkheid van God. Elders vergelijkt Jezus het lijden en sterven met de weeën van een vrouw in barensnood: die zijn heel hevig en pijnlijk, maar kort en voorbijgaand, ze worden gevolgd door de vreugde om het nieuwe leven.
Jezus geeft hier al aan, dat Hij als verrezen Heer allen tot zich zal trekken. We mogen vertrouwen, dat Jezus hiermee niet wacht tot het uur van onze dood, maar dat Hij ons nu al naar zich toetrekt. In de Paaswake zullen we opnieuw de woorden van de apostel Paulus horen, dat wij door het doopsel delen in Jezus’ dood en in zijn nieuwe leven, dat we dus nu al mogen delen in het nieuwe leven van de Heer, dat we nu al kunnen leven als kinderen van God. Daarom hernieuwen we in de Paaswake onze doopbeloften en worden we gezegend met het doopwater. Nu al mogen we delen in het leven van de verrezen Heer en net als Jezus mogen we vertrouwen, dat we eens ten volle mogen zijn in de heerlijkheid van God, dat we bij God kind aan huis zullen zijn.
Pastor P. Rentinck