Liturgisch beraad

Deze werkgroep van de Paulus is een groep die zich inhoudelijk en organisatorisch met de vieringen bezighoudt. Zij heeft veel vertakkingen naar iedereen die bij de uitvoering van vieringen betrokken is. Het beraad is een enthousiaste en veelzijdige groep parochianen die zoekt naar evenwichtige en voor iedereen aansprekende vieringen.

Het beraad is bereikbaar via het postbakje in het Pauluscentrum en via info@paulus-parochie.nl
Doelstelling
Het creëren van een groep parochianen die zich extra betrokken voelt bij de liturgie en die tijd en energie wil steken in het bewaken en bevorderen van de kwaliteit daarvan.

Werkzaamheden
Vanuit die doelstelling vinden de volgende werkzaamheden plaats:
Het op beleidsniveau coördineren, evalueren en corrigeren (als dat nodig zou zijn) van de werkzaamheden van alle vaste en ad hoc groepen die een uitvoerende taak hebben in de liturgievieringen van de Pauluskerk. (De zo genoemde ‘liturgiegroepen’.)

Het initiëren en stimuleren van activiteiten om in eventuele omissies rond de liturgie te voorzien.
Het bevorderen van de communicatie tussen de liturgiegroepen.
Het inhoudelijk voorbereiden van de liturgische thema’s in de vasten, de advent en eventuele andere clusters van vieringen.

Verantwoording
Het Liturgisch beraad legt verantwoording af aan het team van pastores.
Het Liturgisch beraad schrijft een jaarverslag.

Structuur
Het Liturgisch beraad wordt gevormd door vertegenwoordigers van zo veel mogelijk liturgiegroepen, een van de pastores en door niet aan een groep gebonden parochianen.

Het Liturgisch beraad heeft een technisch voorzitter die verantwoordelijk is voor een goed verloop van de vergaderingen en die naar buiten toe optreedt als contactpersoon. De inhoudelijke voorbereiding van de vergaderingen vindt plaats door een ieder, in samenspraak met het team van pastores.

Vergaderschema: Een keer per maand op de vierde dinsdag. Geen bijeenkomst in juli, augustus en december.

De vergaderingen zijn openbaar. Individuele parochianen zijn welkom na aanmelding bij de voorzitter.