Pastoraatgroep

Het parochiepastoraat werd in vroegere tijden uitgevoerd door een team van priesters met als leider een pastoor. Later werden deze teams aangevuld met diakens en met pastoraal werkers en werksters.

De veranderingen in het aantal pastores, de gewijzigde opvattingen van gelovigen ten aanzien van meeleven met parochiaal leven en de noodzaak om de kerk meer naar buiten dan naar binnen te presenteren in de maatschappij behoeven een wijziging van de pastorale zorg binnen een strak parochiebegrensd gebied. Men heeft gekozen voor een grotere eenheid, die bestaat uit een aantal parochies binnen een regio of gemeente, die in samenwerking en coöptatie proberen de pastorale zorg zo optimaal mogelijk te verzorgen. Naast beroepskrachten, die in een teamverband werken voor de gehele regio, zal de taak van vrijwilligers, die meewerken aan het pastoraat binnen de bestaande parochiegrenzen indringender en uitgebreider worden.

Daartoe is er in iedere parochiegemeenschap een pastoraatgroep gevormd. Deze pastoraatgroep bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf personen. Veelal zal de pastoraatgroep vergaderen met de zgn. locatieraad en zij vormen dan samen een Gemeenschaps-Beraad  ( zie onder bestuur)

Pastoraatgroep

Een pastoraatgroep zal het gezicht, de oren, de mond en de ogen van een parochiegemeenschap zijn. De pastoraatsgroep heeft een sleutelpositie binnen het geheel van het pastoraal beleid van een parochie. Geloofsgemeenschappen worden mede gedragen door parochianen.

In tegenstelling tot vroeger staat de pastoor of een pastoraal werk(st)er of diaken niet meer in het centrum van de parochie. Zij krijgen een gespecialiseerde opdracht binnen een pastoraal team voor het gehele parochiesamenwerkingsverband. In plaats van die ene persoon in het centrum is er een groep parochianen, die deze centrumfunctie overnemen. Dat is de pastoraatgroep, die mag rekenen op begeleiding, inspiratie en toerusting door het pastoraal team.

Taak

In het werk van de pastoraatgroep ligt de nadruk op de coördinatie van de pastorale activiteiten van de parochie. Deze activiteiten komen voort uit het pastorale beleidsplan dat onder leiding van het pastoraal team voor het parochieverband is ontwikkeld. De leden van de pastoraatsgroep kunnen het geheel van de gemeenschap overzien, inspringen waar ondersteuning nodig is, signaleren waar nieuwe initiatieven genomen moeten worden, en zo bijdragen aan een goede voortgang van de dagelijkse pastorale zorg.

Geloofsgemeenschappen

Iedere geloofsgemeenschap kerk, heeft een pastoraatgroep. De taakverdeling kan verschillend zijn. In iedere parochie is er een lid dat de werkzaamheden en activiteiten van de pastoraatgroep coördineert.
In iedere geloofsgemeenschap van de Martinusparochie is een pastoraatgroep gevormd. Deze groep van parochianen is belast met de zorg voor liturgie, catechese, diaconie en parochie-opbouw.

De leden van de pastoraatgroep worden begeleid en gesteund door een van de leden van het pastorale team. De leden proberen binnen de geloofsgemeenschap zoveel mogelijk werkgroepen te vormen voor onderdelen van het pastoraat. Zij zullen daarbij stimulans zijn voor de vrijwilligers die in een werkgroep zitten.