Parochienieuws

nieuwsbrief 18-12

Maart

Veel belangstelling voor presentatie Pastorale visie voor katholiek Utrecht
Woensdagavond 14 maart waren 80 mensen uit de geloofsgemeenschappen van de Ludgerus-, Salvator- en Martinusparochie bijeengekomen om de presentatie van de pastorale visie mee te maken. De zaal van de Rafaelkerk was daarmee vol. Pastoor Ton Huitink opende avond en vertelde hoe het pastoraal team zich bij het schrijven had laten inspireren door het Emmaüsverhaal. Hij benadrukte ook dat deze visie een werk- en groeidocument is waarmee we allemaal samen aan het werk moeten gaan. Pastor Gérard Martens belichtte de hoofdlijnen van het document dat Jezus Christus in het midden van onze ontwikkeling van geloof en kerk-zijn plaatst. “We moeten ons ervan laten doordringen dat de Heer al vóór ons uit gaat. Wij worden uitgenodigd tot navolging. Een navolging die kleur krijgt doordat we de ons in het doopsel al meegegeven verantwoordelijkheid en deelname in het priesterlijk, profetisch en koninklijk ambt van Jezus uitleven door hem te vieren en lief te hebben, Hem te leren kennen en verkondigen en Hem te dienen in de ander. In kleine groepen spraken de aanwezigen door over de indruk die de visie hen gaf en de uitdagingen waarvoor zij zich gesteld zien. De avond werd besloten met een gezamenlijk avondgebed. De visie is te lezen op www.katholiekutrecht.nl

Vastenactie 2018
In deze veertigdagentijd houden de samenwerkende Utrechtse parochies de vastenactie voor de opvang van vluchteling- studenten door Monseigneur Yousif Mirkis, bisschop in Kirkuk, Noord-Irak. In het maartnummer van het Tussentijds magazine van katholiek Utrecht komen enkele studenten uit Irak zelf aan het woord. Zij onderstrepen de betekenis van het project voor hun leven. Een van hen zegt dat de bisschop in 2014 zijn leven heeft gered toen hij als vluchteling uit Mosul onderdak kreeg in Kirkuk. Een andere student vertelt dat ze als yezidi na alle haat en geweld van IS tegen haar clan in een meidenhuis van de bisschop veiligheid vond. In haar nieuwe woonomgeving heeft ze ook waardering gekregen voor de verschillende achtergrond van mensen, met wie ze samenleeft. Aan iedere euro die in de parochies van Utrecht voor het studentenproject in Noord-Irak wordt ingezameld zal 50 cent door de Bisschoppelijke Vastenactie voor het project worden toegevoegd. Met andere woorden: de Bisschappelijke Vastenactie maakt de opbrengst van iedere collecte 50% groter.
Daarom het dringende verzoek om giften en collecteopbrengsten voor de vastenactie te storten op rekening NL78RABO0181916525 t.n.v. St. Martinusparochie te Utrecht o.v.v. vastenactie 2018 Studentenwerk Kirkuk.

Nieuws uit de Gertrudis parochiegemeenschap
Sinds 1 oktober 2017 worden de vieringen/diensten gehouden in een daarvoor geschikt gemaakte ruimte in de pastorie. Het kerkgebouw mocht alleen nog gebruikt worden voor doop -, rouw -, trouwdiensten en voor de kerstviering. Als geloofsgemeenschap hebben wij gedacht dat deze situatie een redelijke tijd voortgezet kon worden. Er is echter een behoorlijke kink in de kabel gekomen. Enige tijd geleden heeft de Veiligheidsregio Utrecht (de brandweer) een onderzoek gedaan in de kerk en de pastorie. Daarbij is een groot aantal tekortkomingen (overtredingen) geconstateerd op het gebied van brandveiligheid. Deze overtredingen moesten voor 5 maart ongedaan gemaakt worden. Vanwege de aard van de tekortkomingen en de investering die gemoeid is om die ongedaan te maken, is dit voor het Parochiebestuur geen haalbare kaart. In feite zou het kerkgebouw onmiddellijk gesloten moeten worden, als die tekortkomingen niet binnen voornoemde datum zouden zijn opgelost. Overleg met de brandweer heeft erin geresulteerd dat wordt toegestaan dat er tot en met 1 april a.s. diensten in de kerk en/of pastorie gehouden mogen worden.
Dit houdt in dat de viering op 1e Paasdag niet alleen de laatste viering zal zijn in de St. Gertrudiskerk, maar dat er ook in de pastorie geen vieringen en bijeenkomsten meer mogen worden gehouden. Voor de geloofsgemeenschap van de St. Gertrudiskerk is dit een gevoelige klap, een die veel sneller komt dan ooit voorzien is. Na meer dan 93 jaar komt er een onverwacht einde aan de vieringen in de St. Gertrudiskerk aan de Amaliadwarsstraat. De Pastoraatgroep en het Parochiebestuur zijn drukdoende een oplossing te vinden om de voortzetting van de geloofsgemeenschap na 1 april 2018 doorgang te laten vinden, maar dit is geen eenvoudige zaak. Pastoraatgroep St. Gertrudis

Byzantijns Paasproject
In de Slavisch-byzantijnse ritus vormt het mysterie van Pasen het belangrijkste feest van het jaar. Het Paasfeest wordt gevierd in een liturgie met prachtige gezangen, iconen en veel wierook. Wilt u deze Paasviering als koorzanger mee beleven? Doe dan als gastzanger mee aan het paasproject van Wladimirskaja. Op vier dinsdagavonden in maart wordt toegewerkt naar de viering die plaatsvindt op tweede Paasdag, 2 april 2018 in de Johannes-Bernarduskerk in Utrecht. De repetities worden ook daar gehouden van 19-21.15u op 20 en 27 maart. Daarnaast is er voor de deelnemers een aparte middag met lezingen over de byzantijnse liturgie en de betekenis van iconen. Iedereen kan aan het paasproject meedoen – koorervaring is geen vereiste. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Voor info Anna Maria Plooij 030-2544337 of Henk Kanters 030-2731102 www.byzantijnsekapelutrecht.nl

Sant’Egidio – gebedsdienst Vrede, vrijdag 16 maart 19.30 uur
Op de vrijdagavond 16 maart 19.30 uur houdt Sant’Egidio het avondgebed in de kapel van de zusters Augustinessen op de Oudegracht (hoek Waterstraat).

Sint Patrick, van herder tot heilige, viering zaterdagavond anders, zaterdag 17 maart 18.00 uur Antoniuskapel (St. Aloysiuskerk)
Op 17 maart is het St. Patricksday. Voor de Ieren een dag gewijd aan hun beschermheilige. Zij vieren deze dag bijna net zo groots als wij koningsdag vieren. Wie was deze Patrick of Patricius eigenlijk? Hij leefde in de vierde/vijfde eeuw en als jongen werd hij als slaaf verkocht, later toen hij weer vrij was leefde hij dichtbij de natuur in de nabijheid van druïden. Naar verluidt zou hij vele kerken hebben gesticht en hij heeft ons een aantal zegenrijke geloofsteksten nagelaten. In de zaterdagavond anders viering van 17 maart verbinden we zijn verhaal met onze eigen traditie. Komt u ook?

Zondag 18 maart, 14.30 uur Filmmiddag Heiligen in beeld St. Patrick, koffiekamer St. Augustinuskerk
Patricius (geboren tussen 385 en 401, overleden op 17 maart 461) (Engels.: Saint Patrick) is de beroemdste missionaris van Ierland en is heilig verklaard. Hij is werkzaam geweest in de vijfde eeuw. Van het begin van zijn activiteiten, noch van zijn geboorte is een precieze datum bekend. Er zijn twee boeken van zijn hand, de Belijdenis en de Brief aan de soldaten van Coroticus. Daarin wordt duidelijk dat hij als jongen van 16 door Ierse heidenen als slaaf naar het eiland gebracht werd. Daar werd hij schaapherder en leerde Iers. Door een visioen kon hij vluchten en keerde hij naar zijn ouders terug, maar volgens een andere legende werd hij door heidense Ieren na 6 jaar naar Gallië gebracht. Hij ging de priesteropleiding volgen in Auxerre in het toenmalige Gallië. Vandaag geldt hij als dé Ierse heilige bij uitstek. De feestdag van Patricius, 17 maart, St. Patrick’s Day, is de nationale feestdag van Ierland. Inleiding door rector P. Kuipers, pr.

WACHTKAMER VAN GOD VOOR MENSEN ONDERWEG”
Zondag 18 maart, de eerste Passiezondag, eucharistieviering kapel van het Stiltecentrum Hoog-Catharijne. Aanvang 16.30u.
Vanaf de start van het grote winkelcentrum Hoog Catharijne werd er naast de dagelijkse gebedsdiensten in een nieuwe kapel ieder weekend Eucharistie gevierd. De zusters van de Westerstraat konden zo de gebedsplek, waar ze al jaren bij woonden, in stand houden. Als een heilige wachtplaats voor reizigers, passanten en winkelend publiek. Nog niet zo lang geleden is dat onderbroken maar de wens om de arbeid van de zusters voort te zetten bleef. Die mogelijkheid is er nu. Op eenvoudige manier zal er een start maken op zondag 18 maart met de viering van de Eucharistie om 16.30u. Priester Henk van Doorn zal weer de taak van coördinator op zich nemen. In overleg met de stedelijke raad van kerken. Dit initiatief kan ook een instrument zijn om te komen tot verdere oecumenische samenwerking. In ieder geval is het een goede zaak dat voor katholieke christenen in en om Utrecht het zo mogelijk is om ook op zondag in de namiddag deel te nemen aan een eucharistieviering.
Opm.1. De kapel is vanwege de vernieuwing van het winkelcentrum nogal moeilijk te vinden. Daarom de volgende tip. Ze is vlakbij de Volendammer vishandel en bij Blokker. Wilt u meer weten over deze doorstart bel dan met 030 – 2129525 of mail: spirituaal@spineus.nl
Opm.2. Door de week is er een middaggebed op dinsdag en woensdag om 12.45u waarin afwisselend telkens een voorganger uit een van de Utrechtse kerken voorgaat

Vesper voor de verkiezingen: zondag 18 maart 19.00 uur Stiltecentrum
Bid mee aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen (woensdag 21 maart) voor een goede uitkomst, in de geest van Sint Maarten, patroon van Utrecht. Kom op zondagavond 18 maart om 19.00 uur naar de kapel van het oecumenisch Stiltecentrum in Hoog Catharijne (Godebaldkwartier 74). De Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken nodigt kandidaat-gemeenteraadsleden en iedereen die dat wil uit voor een gezamenlijk bezinningsmoment. Naast een vrij en open politiek debat heeft onze Domstad immers nieuwe leiders nodig die bereid zijn samenwerking te zoeken om het belang van haar burgers en andere betrokkenen te dienen. De verkiezingsvesper geeft ruimte voor bezinning op de gezamenlijke uitdagingen die gekozen politici na de verkiezingen wacht. U bent van harte welkom om mee te doen. Informatie en aanmeldingen (niet verplicht): info@usrk.nl.

Maandag 19 maart: Rozenkrans op het Hoogfeest van St. Jozef
In 1917 riep Maria in Fatima (Portugal) 3 herderskinderen op om de rozenkrans te bidden voor de wereldvrede. In 2017 werd het 100-jarig jubileum van de verschijningen gevierd. In 2018 roepen de bisschoppen katholiek Nederland op om elke maand op een speciale dag de rozenkrans bidden voor de vrede in de wereld. Zij doen dat in navolging van pausen. In 2016 riep paus Franciscus delegaties uit vele Mariabedevaartsoorden op om zo vaak mogelijk de rozenkrans te bidden. In 2002 schreef paus Johannes Paulus II in zijn apostolische brief: “Het rozenkransgebed is eigenlijk ten diepste verbonden met Christus.” Welnu, 19 Maart is weer zulk een rozenkransdag. Mooi om dan ook eens het “Wees gegroet tot de heilige Jozef” te bidden:
Wees gegroet, Jozef, vol van genade. Jezus en Maria zijn met u.
Gezegend zijt gij boven alle mannen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw bruid.
Heilige Jozef, Bruidegom van Maria en Voedstervader van Jezus,
bid voor ons zondaars, nu en in het uur onze dood. Amen

Palmpasenviering Aloysius met Scouting, zaterdag 24 maart 18.00 uur Aloysius
Zaterdag 24 maart is er in de Aloysiuskerk een palmzondagviering gericht op kinderen. Traditiegetrouw komt de Scoutinggroep van Utrecht Oost massaal naar de viering. De in het middagprogramma gemaakte palmpaasstokken worden in de viering gewijd. Ook de kinderen van de eerste communievoorbereidingsgroep komen met palmpaasstokken. Aansluitend aan de viering worden de stokken naar mensen gebracht die het steuntje van deze paasgroet kunnen gebruiken.

The Crucifixion in Utrechtse Dominicuskerk, zondag 25 maart 15.00 uur
Het oratorium The Crucifixion, in 1887 gecomponeerd door John Stainer, staat in de traditie van de anglicaanse kerkmuziek en vertelt het verhaal van het lijden en sterven van Jezus, vanaf de aankomst bij de Hof van Gethsemane tot de kruisdood. Het bevat spectaculaire en meeslepende delen, maar ook ingetogen hymnen die steeds de reflectie van het volk op de gebeurtenissen weergeven.
Uitvoerenden: Projectkoor onder leiding van Berny Oude Kempers
Solisten: Jules Schaap (tenor) en Frans van Rooijen (bas/bariton).Organist Willeke Smits
Locatie: Dominicuskerk, Händelstraat, Utrecht
Toegangsprijs: € 10,– (incl. consumptie), verkrijgbaar in de kerk vanaf een half uur vóór aanvang
Stichting Vrienden van de Dominicus en Stichting Passio www.denieuwedominicus.nl

Chrismamis 2018, woensdag 28 maart 19.00 uur Apeldoorn
De jaarlijkse Chrismamis voor het Aartsbisdom Utrecht vindt plaats op woensdag 28 maart in de Onze Lieve Vrouwekerk te Apeldoorn (Hoofdstraat 18, aanvang: 19.00 uur).
De Chrismamis is een viering voor het gehele bisdom. Tijdens deze Eucharistieviering vindt de zegening plaats van de olie voor de zieken en geloofsleerlingen, alsook de wijding van het Chrisma voor het doopsel, het vormsel, de priesterwijding en de consecratie van kerken en altaren. Ook vernieuwen de priesters hun wijdingsbeloften.
Gregoriaans Koor Utrecht zingt Donkere Metten, in de kathedrale kerk aan de Lange Nieuwstraat
Op woensdag 28 maart 21:00, donderdag 29 en vrijdag 30 maart 21:30 zal het Gregoriaans Koor Utrecht de gregoriaanse Donkere Metten en Lauden van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag ten gehore brengen in de kathedrale kerk Sint Catharina, Lange Nieuwstraat 36.
In deze getijdegezangen van de drie nachten voor Pasen staan de klaagzangen van Jeremia centraal. Men noemt ze ‘donker’ omdat tijdens de dienst de kaarsen één voor één gedoofd worden. Uiteindelijk blijft slechts één kaars branden, terwijl de kerk verder in duisternis gehuld is. Deze Donkeren Metten en Lauden van het Triduum Sacrum zijn lange en indrukwekkende meditaties op het lijden van Christus in een opeenvolging van psalmodie, klaagzangen en dramatische responsories. Door de eeuwen heen is het mooiste gregoriaans repertoire in deze liturgie bijeengebracht. Zie ook www.gregoriaanskoorutrecht.nl

Paasjubel Domplein bij zonsopgang paaszondag 1 april 2018, 6.15 uur
Bij het aanbreken van de dag verzamelen zich honderden mensen op het Domplein. Wij wachten in stilte. Dan klinkt trompetgeschal, een gedicht, een lied. Langzaam gloort het ochtendlicht en wij lezen het paasevangelie. Ontwaakt! De Heer is waarlijk opgestaan! We bidden en zingen. En bij het U zij de Glorie nemen de klokken van de Domtoren onze jubel over. De Magdalena klok, de kleine klokken, de grote klokken en de allerzwaarste, de Salvatorklok. Ze klinken allemaal. Een overweldigend gelui draagt onze boodschap over de mensen van het plein heen, naar de stad, het land in. Het Paasfeest kan beginnen.
Wilt u aanwezig zijn bij deze interkerkelijke Paasjubel? Kom dan in alle vroegte naar het Domplein in Utrecht. Wie wil kan aansluiten bij het Paasontbijt in de Domkerk [voor een vrijwillige bijdrage]. Van harte welkom!

Gezocht: leden werkgroep ‘Preek van de Leek’
In september viert de Pauluskerk in Tuindorp haar 85-jarige jubileum. Een van de festiviteiten is een preekwedstrijd voor ‘leken’, dat wil zeggen mensen die geen professionele opleiding hebben tot pastor, priester of predikant en/of beroepsmatig als zodanig werken. Voor de organisatie van zo’n ‘Preek van de Leek’ zoek ik twee personen die met mij dit leuke initiatief van de grond willen tillen. Er staat geen financiële vergoeding tegenover. In een paar werkvergaderingen geeft de werkgroep vorm aan concept en uitvoering van de wedstrijd, eenieder neemt een of meer deeltaken op zich en men is ook aanwezig op de wedstrijdavond zelf, woensdagavond 26 september. Hierna heft de werkgroep zich op. Het betreft dus een overzienbare, afgeronde klus. Ik schat de totale werkbelasting op 35 uur per persoon.
Ik heb in overleg met de Jubileumcommissie van de Pauluskerk een voorlopig werkdocument opgesteld. De Jubileumcommissie wil bij dit initiatief nadrukkelijk ook mensen van buiten de Pauluskerk betrekken, dus kandidaten vanuit andere christelijke geloofsgemeenschappen zijn welkom. Ben je geïnteresseerd stuur mij dan een E-mail (werendgriffioen@gmail.com) waarin je jezelf voorstelt en vertelt waar je goed in bent. Vermeld hierbij ook je telefoonnummer. Op aanvraag stuur ik je het werkdocument toe.
Hartelijk dank, mede namens de Jubileumcommissie – Werend Griffioen
De katholieke Pauluskerk wordt gevormd door een hartelijke geloofsgemeenschap, waar jongeren en jonge gezinnen een actief aandeel hebben. De oecumenische gezindheid blijkt uit samenwerking met de (PKN) Tuindorpkerk, de geloofsgemeenschap Het Eykpunt en de Jeruzalemkerk. De Pauluskerk behoort organiek tot de R.K. Martinusparochie in Utrecht.

Agenda/activiteiten
Datum Tijd Activiteit Locatie
Do 22 maart 20.00 Choral Evensong & pub Janskerk