Nieuwsbrief 9

Nieuwsbrief – september 2017
TUSSENSTAP: PERSONELE UNIE
De besturen van de drie parochies hebben besloten een personele unie te vormen. Dat betekent dat de drie parochies blijven bestaan, maar dat dezelfde personen het bestuur van elk van de drie parochies vormen. Een soort drie-eenheid….
In het bestuur van die personele unie zullen in ieder geval de volgende personen zitting hebben
pastoor Ton Huitink
Louis van Daalen (vice-voorzitter)
Frans Joosten (secretaris)
Bas Janssen (penningmeester)
Riet Blom (lid)
Louis van Daalen, Frans Joosten en Riet Blom maken nu deel uit van de stuurgroep. We zoeken nog naar een bestuurslid voor gebouwen en voor communicatie. Daarnaast zal een commissie gebouwen worden ingericht die namens het bestuur een belangrijke rol speelt in de uitvoering van het gebouwenbeleid en het onderhoud van de gebouwen.

PASTORALE VISIE EN TOEKOMST GEBOUWEN
Tussen 7 en 13 september hebben we op vijf plaatsen met parochianen gesproken over de pastorale visie van de gezamenlijke parochie en over de toekomst van de gebouwen. In totaal hebben ongeveer 175 mensen aan deze bijeenkomsten deelgenomen. Wat zijn de belangrijkste uitkomsten
– er is behoefte aan meer concrete invulling van de pastorale visie: wat gaan we doen? Hoe krijgt de visie van het team die de invulling wil doen met de geloofsgemeenschappen vorm en inhoud.
– het moet ons gaan ons de inhoud van het geloof. Gebouwen zijn hulpmiddelen. Ook Jezus verkondigde zijn boodschap door mensen op te zoeken en had geen gebouw nodig.
– iedereen begrijpt de spanning die er is tussen de wens de bestaande gemeenschappen en hun gebouwen zo lang mogelijk in stand te houden uit respect voor wat er in de afgelopen decennia is opgebouwd, en de realiteit van afnemende kerkbetrokkenheid, minder menskracht (team en vrijwilligers) en minder middelen (geld).
– het plan oogt reëel en er is begrip dat het bestuur nu een plan voor de lange termijn wil maken en niet elke twee jaar de discussie over kerkgebouwen wil voeren.
– het blijft de vraag waarom er gekozen is voor twee gebouwen: en wat als de afname minder hard gaat? Zijn twee gebouwen voldoende voor de grote vieringen met Kerst (Jaarbeurs als alternatief!!)
– de vitaliteit van de migrantengemeenschap moeten we beter in beeld brengen en benutten. Het geloof dat daar leeft kan ons verder brengen en ons bezielen.
– Het idee om pastorale steunpunten in te richten wordt gewaardeerd. De pastorale steunpunten moeten ook een uithangbord zijn van de katholieke gemeenschap in de stad, niet alleen bedoeld om de bestaande gemeenschap nog een tijdje voort te laten bestaan.
– men heeft moeite met het beleid van het bisdom dat in pastorale steunpunten geen sacramenten gevierd worden (na een overgangsperiode van twee jaar).
Eind november / begin december zullen de uitkomsten van het onderzoek naar de gebouwen en de pastorale steunpunten in een nieuwe ronde bijeenkomsten worden gedeeld.

CENTRAAL SECRETARIAAT
Met ingang van 1 november zal een centraal secretariaat van de drie parochies gaan functioneren. De komende weken zullen we de personele bezetting van het secretariaat afronden.
Wat verandert er dan in de praktijk:
– de bezetting van het Ludgerus en het Salvator secretariaat zal niet langer op de Nicolaas Monica en de Augustinus zitten. Het centraal secretariaat zal gevestigd zijn in het Aloysius pastoraal centrum.
– In de Ludgerus en de Martinus is er in de loop der jaren een scheiding gegroeid tussen de taken van het parochiesecretariaat en de taken in de geloofsgemeenschappen. Vrijwilligers zorgen voor de interne organisatie en secretariële taken in de geloofsgemeenschappen. In de Salvator is die scheiding nog niet gerealiseerd. Wel is een begin gemaakt met de vorming van een beraadsgroep voor de binnenstad. Voorlopig zal Bouwien een aantal taken voortzetten ten behoeve van de geloofsgemeenschappen in de Salvator als tijdelijke overgangsfase.
– er zal wekelijks door het centrale secretariaat een digitale nieuwsbrief worden gemaakt voor alle drie parochies gezamenlijk. Geloofsgemeenschappen kunnen zoals altijd hun gegevens aanleveren voor opname in de nieuwsbrief. Ze kunnen ook de nieuwsbrief zelf printen en verspreiden. Alle mensen die nu de nieuwsbrief digitaal krijgen van hun parochiesecretariaat, krijgen ook vanaf 1 november de nieuwe digitale nieuwsbrief.
– de domeinnaam ‘katholiekutrecht.nl’ zal de centrale domeinnaam worden voor de mensen van het secretariaat, voor het team en voor de bestuursleden. Ook alle locaties zullen op dat domein een eigen postbus krijgen: dominicus@katholiekutrecht.nl; gertrudis@katholiekutrecht.nl; augustinus@katholiekutrecht.nl etc. Daarmee moet de veelvormigheid van domeinnamen en postbussen tot het verleden gaan behoren.
-Het schema van de bezetting van het secretariaat (welke dagdelen) zal later bekend worden als de personele bezetting definitief is.

COMMUNICATIE: TUSSENTIJDS EN WEBSITE.
Van het nieuwe blad Tussentijds voor de drie parochies is na de zomer het eerste nummer verschenen. Aan het tweede wordt gewerkt. Met dank aan de nieuwe redactie en Adeline Riesselmann als hoofdredacteur. Daarmee is een belangrijk gezamenlijk communicatiekanaal beschikbaar.
De bezorging is in somige geloofsgemeenschappen een probleem bij gebrek aan vrijwilligers. Vanuit de stuurgroep wordt naar een oplossing gezocht.
De nieuwe gezamenlijke website, ook onder de naam www.katholiekutrecht.nl, zal eind dit jaar gereed zijn. Binnenkort zullen we met alle communicatieverantwoordelijken van de geloofsgemeenschappen overleggen over de voorbereiding daarvan en de vulling van de website.

NIEUW SYSTEEM PAROCHIE-ADMINISTRATIE
Alle parochianen zijn opgenomen in de parochie-administratie (naam, adres leeftijd). Door een landelijk systeem, gekoppeld aan de registratie van de gemeenten, krijgt onze parochie de gegevens van mensen die als katholiek geregistreerd staan en die naar onze parochie of uit onze paropchie verhuizen. In onze parochies wordt de verwerking van die wijzigingen al centraal gedaan door de Martinus en Salvator parochie. In de Ludgerus doen de verschillende geloofsgemeenschappen dat zelf.
Het bisdom gaat over op een nieuw systeem. Dat gebeurt in het komend jaar. Op korte termijn vindt overleg plaats met de mensen in de Ludgerus-geloofsgemeenschappen over die overgang en het in de toekomst centraal verwerken van alle mutaties. Wel kunnen geloofsgemeenschappen de gegevens per gemeenschap blijven gebruiken.

ONDERZOEK GEBOUWEN VAN START
In de komende maanden zal het onderzoek starten dat moet leiden tot een besluit over de (naar verwachting twee) kerken die als centrum voor eredienst en sacramenten voor de lange tijd behouden blijven. De stuurgroep heeft de secretaris gevraagd dat onderzoek uit te voeren. Hij zal daartoe afspraken maken met de locatieraden en pastoraatsgroepen van de Rafael, de Aloysius, de Paulus, de Johannes Bernardus en de in opbouw zijnde beraadsgroep van de Catharina/Augustinus.
Met de locatieraden en pastoraatsgroepen van de Dominicus, de Antonius, de Jozef, de Nicolaas Monica en de Gertrudis zal gesproken worden over wenselijkheid / noodzaak / mogelijkheden tot het inrichten van een pastoraal steunpunt.
In de Wederkomst des Heren is al een steunpunt in ‘Bij Bosshardt’ en de Jacobus-gemeenschap neemt na het onttrekken van de Jacobus aan de eredienst haar intrek bij de PKN gemeente van de Bethelkerk.
Daarnaast zal voor dat onderzoek gesproken worden met het pastoraal team en met organisten en dirigenten. Met de penningmeester zal de financiële situatie van elk van de gebouwen worden doorgenomen.

Stuurgroep samengaan parochies Utrecht
projectleiding: René Grotenhuis

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Schrijf u hier uit.