overweging zon-en feestdagen

Preken van vorige zondagen kunnen bij de pastor die voorging opgevraagd worden

VIERENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR A,17 SEPTEMBER 2017

HET GAAT VANDAAG OVER VERGEVEN.”HOEVEEL KEER MOET IK IEMAND VERGEVEN?”,VRAAGT PETRUS AAN JEZUS.”ZEVEN MAAL? “WE HOREN ONS-
ZELF IN DEZE VRAAG.ER MOET TOCH EEN GRENS ZIJN?JE KUNT TOCH NIET EEUWIG EN ALTIJD BLIJVEN VERGEVEN? ER ZIJN TOCH DADEN DIE MENSEN ZO KWETSEN EN VERMINKEN DAT DIT TOCH NOOIT IS GOED TE MAKEN?
WIE HERINNERT ZICH NIET DE HEFTIGE DISCUSSIES UIT DE JAREN ‘6O VAN DE VORIGE EEUW,TOEN MINISTER VAN ACHT VOOR VRIJLATING VAN DE DRIE DUITSE OORLOGS¬MISDADIGERS PLEITTE? JOODSE OVERLEVENDEN UIT DE DUITSE VERNIE¬TIGINGSKAMPEN KWAMEN HIERTEGEN IN VERZET.HET WAS HUN ONMOGE¬LIJK HUN BEULEN TE VERGEVEN.ZOALS IN DIE JAREN OOK NEDERLANDERS DIE IN JAPPENKAMPEN HADDEN GEZETEN MGR.BÄR VEROORDEELDEN OMDAT HIJ OVER VERGEVING AAN DE JAPAN¬NERS SPRAK.
DAN IS PETRUS WEL HEEL ROYAAL MET ZIJN ZEVEN MAAL.EN TOCH ANTWOORDT JEZUS HEM :”JE MOET NIET ZEVEN MAAL,MAAR ZEVEN MAAL ZEVENTIG MAAL VERGEVEN”.DAT BETEKENT EIGENLIJK:ALTIJD.EN DAN VERTELT HIJ HET VERHAAL OVER IEMAND DIE EEN ONTZAGGELIJK GROTE SCHULD HAD,WEL TIENDUIZEND TALENTEN.¬WE KUNNEN ZO’N BEETJE SCHATTEN HOEVEEL DAT IS,WANNEER WIJ BEDEN¬KEN DAT KONING HERO¬DES IN JEZUS’TIJD EEN JAARINKOMEN VAN 4OO TALENTEN HAD,DUS 4% VAN HET DOOR JEZUS GENOEMDE BE¬DRAG.
HOE KOMT EEN MENS AAN ZO’N GROTE SCHULD? JEZUS WIL ONS MET DIT BEDRAG DUIDELIJK MAKEN DAT DE MAN DEZE SOM ONMOGE¬LIJK KON TERUGBETALEN.HIJ WAS DUS AAN DE GENADE OF DE ONGENADE VAN DE KONING,ZIJN SCHULDEISER,OVER¬GELE¬VERD.
IN HET VERHAAL GAAT HET OM GELD.MAAR ER BESTAAT OOK EEN ANDER SOORT SCHULD.EN DIE KAN OOK GEWELDIGE PROPORTIES AANNEMEN.DAT GELDT VOOR OORLOGSMISDADIGERS,MAAR OOK VOOR IEMAND DIE DRONKEN ACHTER HET STUUR GAAT ZITTEN EN EEN KIND DOOD ¬RIJDT.ZO’N SCHULD IS ONBETAALBAAR.ZELFS MET DE GROOTSTE SOM AAN SMARTE¬GELD KRIJGEN DE OUDERS HUN KIND NIET MEER TERUG.DE DADER ZIT DAN IN DEZELFDE POSITIE ALS DE MAN UIT DE PARABEL.
MAAR DAT GELDT NIET ALLEEN VOOR ZULKE GEVALLEN.HET IS EIGEN¬LIJK ALTIJD WAAR.EEN HARD WOORD,EEN BELEDIGING,EEN VALSE BE- SCHULDIGING,ONVERSCHILIGHEID,GEBREK AAN MEDELEVEN KUN JE NIET MEER ONGEDAAN MAKEN.DAT MOET EEN ANDER VOOR JE DOEN.EN DAT KAN ALLEEN MAAR DEGENE DIE DOOR JOU GEKWETST IS.JE PROBEERT HET SOMS ZELF.JE ZEGT HALFLACHEND:”ZULLEN WE HET MAAR VERGETEN?” OF JE BRENGT EEN BLOEMETJE MEE.ALS HET ALLE¬MAAL NIET ZO ERG WAS,BREEKT DAT SOMS HET IJS.MAAR DAT NEEMT NIET WEG DAT HET HELEMAAL VAN DE ANDER AFHANGT.DIE MOET OP JOUW VERZOENINGSPO¬GING WILLEN INGAAN.MAAR WANNEER DIE ANDER ZICH DIEP GEKRENKT VOELT,GAAT DAT NIET ZO GEMAKKELIJK.DAN IS ER MAAR ÉÉN WEG:DE WEG VAN DE DEEMOED.JE KUNT DAN NIETS ANDERS DOEN DAN JE SCHULD BLIJVEN ERKENNEN,EEN BEROEP BLIJVEN DOEN OP DE WELWILLENDHEID VAN DE ANDER.VERGIFFENIS KRIJGEN BETEKENT IMMERS DAT DE ANDER JOU IN JE DEEMOED AANVAARDT.
VERGEVING VRAGEN,ECHT VERGEVING VRAGEN,ZEKER WANNEER ER SPRAKE IS VAN GROTE SCHULD,VEREIST VEEL ZELFKENNIS EN VEEL DEEMOED.MAAR DAT GELDT OOK VOOR VERGEVING SCHENKEN.WANT DAT GAAT ONS OOK NIET ZO GEMAKKELIJK AF.ALS ONS ONRECHT WORDT AAN¬GEDAAN ZIJN WE EERDER GENEIGD AGRESSIEF TE WORDEN OF ONS AF TE KE¬REN.HOEVEEL VETES BESTAAN ER NIET TUSSEN FAMILIELEDEN,HOEVEEL MENSEN LOPEN ELKAAR NIET STRAAL VOOR-BIJ,OMDAT ZE MET ELKAAR GEBROKEN HEB¬BEN.EN WANNEER JE DAAR EEN OPMERKING OVER MAAKT,KRIJG JE EEN KOELE REACTIE OF DE WIND VAN VOREN.IN IEDER GEVAL IS HET DUIDELIJK DAT MEN NOG NIET AAN VERGE¬VEN TOE IS, ZELFS AL ZOU DE ANDER EROM VRAGEN.
ER IS OOK HEEL WAT VOOR NODIG OM DIEP ONRECHT ECHT TE KUNNEN VERGEVEN.JE BENT DAAR ALLEEN MAAR TOE IN STAAT,WANNEER JE OOK JE EIGEN SCHULD TEGENOVER ANDEREN DURFT TE ERKENNEN.WANNEER JE BESEFT DAT WIJ ALLEMAAL,STUK VOOR STUK,TEKORTSCHIETEN EN EI- GENLIJK ALLEEN MAAR VAN VERGEVING LEVEN.DE MAN UIT DE PARA¬BEL VERGAT DAT.DAAROM GREEP HIJ,ONDANKS HET FEIT DAT HEM ZOJUIST EEN INMENSE SCHULD WAS KWIJTGESCHOLDEN,DE MAN DIE HEM HEEL WEINIG SCHULDIG WAS BIJ DE KEEL.
TOCH ZIJN WIJ,MENSEN,ALLEEN AL DOOR ONS MENSZIJN,OP VERGEVING AANGEWEZEN.IEDEREEN ZAL MOETEN BEKENNEN DAT HIJ OF ZIJ IN VEEL ZAKEN TEKORTSCHIET.EN DAN DENK IK NIET ZOZEER AAN HET RIJTJE ZONDEN DAT WIJ VROEGER BIECHTTEN,MAAR EERDER AAN WAT WIJ NIET BIECHTTEN.WANT ALS JEZUS OVER SCHULD SPREEKT,DAN GAAT HET OVER
DINGEN DIE WIJ NIET ZAGEN OF NIET WILDEN ZIEN.EN HET IS DAN OOK DUIDELIJK DAT HIJ ZICH VEREENZELVIGT MET ONZE MEDEMENSEN.”IK WAS GEVANGEN EN JULLIE HEBBEN MIJ NIET VER-LOST.IK WAS HONGERIG EN JULLIE HEBBEN MIJ NIET TE ETEN GEGE-VEN.IK WAS ZIEK EN JULLIE HEBBEN MIJ NIET BEZOCHT”.VOOR JEZUS – DUS OOK VOOR GOD – IS DE ENIGE NORM WAARNAAR HIJ ONS OOR¬DEELT:ONZE HOUDING TEGENOVER EVENMENSEN DIE ONZE HULP NODIG HEBBEN.EN ALS WE DAT BEDENKEN,HOEVEN WE ELKAAR INDERDAAD NIETS TE VERWIJTEN.DAN KUNNEN WE ALLEEN DEEMOEDIG ONS HOOFD BUIGEN EN ONS VERNE¬DEREN VOOR GOD.VOOR GOD DIE,ZOALS DE KONING UIT DE PARABEL,MENSEN AANVAARDT EN VAN SCHULD BEVRIJDT DIE HUN ZWAKHEID DURVEN BEKENNEN.EN DAAROM OOK ANDEREN KUNNEN VERGEVEN!
DAT DIT ZO IS,BLIJKT WEL DUIDELIJK UIT HET ONZE VADER.DAARIN BIDDEN WIJ:”EN VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN,ZOALS OOK WIJ VERGEVEN AAN ONZE SCHULDENAREN”.DAT BETEKENT NIET:”GOD,OMDAT WIJ ONZE SCHUL¬DENAREN VERGEVEN,MOET U ONS OOK VERGEVEN.DAT IS ONS GOED RECHT”.INTEGENDEEL,HET WIL ZEGGEN:UW VERGE¬VING,UW BLIJ¬VENDE BEREIDHEID OM HET MET ONS STEEDS WEER TE PROBEREN KAN ALLEEN MAAR WERKEN,WANNEER WIJ DE DEEMOED KUNNEN OPBRENGEN DIE VER- GEVING DIE WIJ VAN U ONTVANGEN HEBBEN AAN ONZE EVENMENSEN DOOR TE GEVEN.
DAT KUNNEN WIJ NIET ALTIJD ZOMAAR OPBRENGEN.¬SOMS VOELEN WIJ ONS ZO GEKWETST DAT HET JAREN DUURT,VOORDAT WIJ EEN ANDER KUN- NEN VERGEVEN.MAAR HET IS AL EEN UITING VAN DEEMOED,WAN¬NEER WE DIT GOD DURVEN TE BEKENNEN.HIJ ZAL ONZE ONMACHT BEGRIJPEN EN LIEFDEVOL WACHTEN TOTDAT ONS HART GEHEELD IS.

PASTOR OOSTENDORP AMEN