Liturgische vieringen

Naast de belangrijke en het hart van de kerk zijnde eucharistieviering hebben zich in de loop van de eeuwen nog andere vieringen ontwikkeld, deels onder invloed van de kloosters, deels door initiatieven van de gelovigen zelf en vooral de laatste jaren door initiatieven van bepaalde groepen.

Zo hebben zich ontwikkeld:

1. Woorddienst waarin zang, gebed en eventueel een kort woord

2. Rozenkransgebed

3. Gebedsviering al of niet rond een Bijbeltekst, VZA.

4. Themavieringen met als kern een maatschappelijk gegeven, MTV

5. Taizé vieringen met als kern stilte en individuele meditatie.

6.Vesper, muziek, zang en centraal Bijbeltekst met overweging

7. Uitvaart vieringen al of niet met een avondwake, waarin de overledene wordt herdacht en waarin de familie gelegenheid wordt gegeven een bijdrage in deze viering te vervullen. Bij een uitvaart zijn er heel oude en goede rituelen die de verbondenheid van de overledene met God nog eens benadrukken.

Iedere bovengenoemde viering heeft zijn eigen opbouw, die een vast patroon volgt. In dit soort vieringen is vaak ruimte voor eigen invulling.

Daarnaast zijn er heel bijzondere vieringen zoals bij een doop, eerste communie, vormsel, en huwelijk.