Bijbel

www.willibrordbijbel.nl

Op de site willibrordbijbel wordt u de complete Bijbel online zowel in de katholieke Willibrordvertaling als in de interconfessionele Nieuwe Bijbelvertaling aangeboden.

De site is een initiatief van de Katholieke Bijbelstichting en Katholiek Nederland, in samenwerking met de Vlaamse Bijbelstichting en Kerknet in Vlaanderen.

Het tweede deel van de bijbel, het Nieuwe Testament, is de verwoording van de prediking en de werken van Jezus, die de Blijde Boodschap worden genoemd.

De Blijde Boodschap van Jezus Christus

De eerste verzen van het Evangelie volgens Lucas laten iets zien van de ontstaansgeschiedenis van de Evangelies.

We horen altijd de aankondiging: Uit het Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteus, Marcus, Lucas of Johannes. Jezus zelf heeft het Evangelie, dat is de Blijde Boodschap, ‘het rijk van God is nabij’ enkel verkondigd. Hij heeft geen woord opgeschreven. Aan zijn leerlingen gaf Hij de opdracht om zijn Blijde Boodschap te verkondigen, niet om ze op te schrijven. Geleidelijk aan zijn mensen aantekeningen gaan maken van wat de leerlingen verkondigden over Jezus. In een volgende fase zijn mensen deze aantekeningen uit gaan werken tot een samenhangend verhaal.

Lucas schrijft: ‘Reeds velen hebben getracht’. Er zijn titels van tientallen evangelies, vaak op naam van een apostel. Maar hierin komen allerlei verkeerde visies over Jezus aan bod, die door de apostelen afgedaan worden als dwalingen. Lucas onderneemt een poging, om een betrouwbaar overzicht te geven van wat de apostelen als de eerste ooggetuigen verkondigd hebben. Hij spreekt hier over ‘de leer’; in het Grieks staat het woord ‘catechese’. Uiteindelijk zijn er uit de tientallen evangelies slecht vier door de kerkgemeenschap erkend als betrouwbare weergave van de verkondiging van de apostelen. Deze vier Evangelies volgens Matteus, Marcus, Lucas en Johannes zijn dus geen geschiedenis-boekjes over Jezus, maar neerslag van de verkondiging van de Blijde Boodschap, dat met Jezus Christus het rijk van God nabij is. Het is meer dan informatie geven. Het nodigt uit om de Blijde Boodschap te aanvaarden.