Bestuur

De parochie is een zelfstandige kerkelijke rechtspersoon van de RK Kerk die wordt geregeerd door haar eigen statuut, te weten het Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie’ (verder te noemen: AR, laatste druk: augustus 2006).

Het bestuur van een parochie schept de voorwaarden om de pastorale en zakelijke activiteiten die nodig zijn in een parochie mogelijk te maken

Benoeming bestuursleden

Kandidaten voor het bestuur worden aan de bisschop ter benoeming voorgedragen overeenkomstig artikel 27 van het AR. De parochie streeft naar een evenwichtig verdeling van mannen en vrouwen in het bestuur en kent een leeftijdsgrens van 75 jaar. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vierjaar en zijn terstond slechts eenmaal herbenoembaar. Het bestuur kiest zelf uit zijn midden een vicevoorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Bestuurstaak

De taken van het parochiebestuur zijn:

  • Van rechtswege is de pastoor van het parochieverband krachtens zijn ambt de voorzitter van het parochiebestuur. In deze functie kan hij de vicevoorzitter machtigen hem daarin te vertegenwoordigen.
  • Financieel beheer: in die hoedanigheid is ze onder andere belast met het verwerven van geldelijke bijdragen, het heffen van tarieven voor diensten, het houden van toezicht op alle financiële verplichtingen en het aangaan van overeenkomsten en contracten.
  • Beheer en het onderhoud van alle parochiële bezittingen: zoals kerkgebouwen, dienstruimten, en andere roerende en onroerende goederen en/of eigendommen.
  • Belangenbehartiger in de hoedanigheid van werkgever van het in loondienst zijnde personeel.

In kerkjuridische aangelegenheden vertegenwoordigt de pastoor de parochie. In burger- en vermogensrechtelijke aangelegenheden wordt de parochie vertegenwoordigd door de vicevoorzitter en de secretaris tezamen.