Parochiële Caritas Instelling

De ommekeer die Jezus in het denken en handelen van zijn toenmalige leefwereld heeft teweeggebracht is terug te brengen tot een woord Liefde en dan wat uitgebreider Naastenliefde. Lees de parabels, de wonderen en de toespraken tot zijn apostelen, en ook zijn redevoeringen tot mensenmassa er maar op na. Altijd weer komt het er op neer dat wij zorg moeten hebben voor hen die met ons zijn en met ons leven.

Tweeduizend jaar heeft de kerk, soms te weinig dan weer te veel dit item, zorg voor de naasten, ter hand genomen en uitgedragen. Vaak waren het indivduele personen die vanuit hun geloofsopvatting een stimulans hadden om anderen te bewegen mee te helpen aan het ideaal. Vaak zijn sommigen daarom heilig verklaard en anderen niet, maar ze deden het wel.

Ook na de reformatie werd de zorg om mekaar voortgezet door Christenen, zowel katholiek als protestant. De geschiedenis laat dat zien in stichtingen, tehuizen, opvang van ouderen, wezen, zieken en zwervers. Deze vormen van daadkracht die in steden nog zichtbaar zijn geven aan dat de naatenlifede van alle tijden is..

In de negentiende eeuw, toen de industriële revolutie doorbrak en de overheersende agrarische maatschappij door misoogsten langzamerhand verpauperde, ontstond er een trek naar de grote steden en deed zich de noodzaak voor om de vele vaak grote gezinnen die in kommervolle omstandigheden verkeerden, te helpen. Iedere parochie wilde ook helpen en daarom werd er per parochie een armbestuur opgericht. En vaak daarnaast een Vincentiusvereniging en een Elisabethvereniging.

Rond de jaren vijftig zouden de armbesturen overgaan in een Parochiële Caritas Instelling per parochie, die middelen verkreeg door collecten onder de gelovigen. Bij de grote fusie in het aartsbisdom in 2010 werden ook deze P.C.I.’s verplicht te fuseren. Zo werd voor de Martinusparochie de Martinus- PCI als een samensmelting van de vijf afzonderijke PCI’s een grote PCI. Tussen Parochiebestuur en PC.I.-bestuur is er geen direct verband, maar wel een intensief halfjaarlijks overleg, waarbij in goed overleg gekeken wordt hoe men de hulpbehoevende parochianen tegemoet kan komen,.

Wat is, wat doet de P.C.I.?

De PCI maakt deel uit van de diakonie van een katholieke parochiegemeenschap. De P.C.I. kan hulp bieden aan mensen die in een moeilijke situatie verkeren en die geen mogelijkheden zien om hun problemen zelf op te lossen. Vaak is het zo dat zij er zelf niet voor uit durven komen, waardoor de problemen verergeren en een oplossing steeds moeilijker te vinden is. In zulke situaties kan de P.C.I. wellicht uitkomst bieden. Om hulp vragen is niet leuk, maar soms wel noodzakelijk.

Christus sprak al in het evangelie over de werken van barmhartigheid (Matteus 25) , zoals het spijzen van de hongerigen, het laven van de dorstigen, het kleden van naakten, het herbergen van vreemden.
Nu, zo’n tweeduizend jaar later, zijn deze aansporingen tot concrete naastenliefde helaas nog steeds even actueel. De PCI helpt mensen in onze parochie die in acute nood zijn geraakt, ongeacht hun herkomst en gezindte. Ook in Utrecht zijn er mensen die geen gevulde koelkast hebben en die met een heel weinig moeten zien rond te komen. Als er dan even iets tegen zit is de nood direct heel voelbaar. De overheid heeft allerhande officiële wegen voor structurele hulp maar het kan weken of maanden duren voordat dit allemaal geregeld is. Voor een alleenstaande bijstandsmoeder met drie kinderen in acute geldnood kan alleen een instelling als de PCI dan helpen om deze periode te overbruggen.
De PCI ondersteunt bijvoorbeeld ook het werk van de voedselbank, helpt mensen die buiten hun schuld in de problemen zijn geraakt en helpt ook bij sociale activiteiten die morele bijstand verlenen, zoals in de ouderenzorg.

Om de doelen van de P.C.I. te kunnen blijven doen is er geld nodig. De P.C.I. ontvangt geen subsidie. Giften van parochianen en derden zijn de enige bron van inkomsten

Ieder bedrag hoe goot of klein ook is welkom en geeft de P.C.I. kans te helpen daar waar het nodig is. De P.C.I. St. Martinus heeft een banknummer: IBAN-nummer is: NL21INGB0003435867